Cimbálová muzika Hradisko vás vítá

Dovolte, abychom Vás pøivítali na stránkách naší cimbálové muziky. Rádi bychom se Vám touto cestou pøedstavili a nabídli Vám alespoò malou èást z toho, co dìláme.

Naše cimbálová muzika bìhem svého pùsobení od r. 2000 nahrála spoleènì s "Mužským sborem ze Ždánic" a ženským sborem "Ženièky" CD "Hory ždánské" a CD s vánoèními koledami "Dìátko se narodilo". Cimbálová muzika Hradisko spolupracuje také s národopisným souborem Chasa ze Ždánic, který doprovází na rùzných folklórních vystoupeních. Naše cimbálová muzika Vám ráda zpøíjemní rùzné spoleèenské akce, napø. narozeninové oslavy, rauty, promoce, svatby, silvestrovské oslavy, firemní veèírky, plesy atd. Máme za sebou i mnohá vystoupení na rùzných folklórních festivalech a pøehlídkách doma i v zahranièí.

Z našeho bohatého repertoáru mùžeme nabídnout krásné moravské a èeské písnì, pøi kterých si jistì rádi zazpíváte nebo i zatancujete, a k poslechu máme pøipraveny rùzné cizokrajné písnì napø. ze Slovenska, Maïarska nebo Rumunska. Cimbálová muzika Hradisko Vám pøeje pøíjemnì strávené chvíle pøi prohlížení našich stránek a bude se tìšit na pøípadné setkání s Vámi.

Cimbálová muzika Hradisko

Prim: Zdenìk Józsa
Terc: Miroslav Procházka
Violový kontr: Vojtìch Uher
Kontrabas: Petr Švaòhal
Cimbál: Michal Procházka

Úvod| Fotogalerie| Ukázky| Akce| Kontakt| Doporuèujeme| Pro èleny
Copyright © 2019 CM Hradisko

Cimbálová muzika Hradisko


optimalizace PageRank.cz
www.000webhost.com